top of page
İman Bildirgemiz
photo-1430747562296-5556d17a15a5.jpg

İMAN BİLDİRGEMİZ

Tanrı

Tek Tanrı'ya inanırız (Yasanın Tekrarı 6:4; Yeşaya 43:10; 1.Timoteyus 2:5). Göklerin ve yerin, her şeyin yaratıcısı; var olan, var olmuş ve var olacak olan; başlangıç ve son O'dur (Yaratılış 1:1; Vahiy 1:8).

Tanrı ruhtur (Yuhanna 4:24), sonsuzdur (Yeremya 23:23-24; Mezmur 90:2) , değişmez (Yakup 1:17). Egemen ve bağımsızdır; bütün varlıklar O'na bağımlıdır (Yeşaya 40:12-26). Adil ve doğrudur (Mezmur 9:7-9; 11:7).

Sevgi, lütuf ve merhamet gösterir (Mezmur 136:1-26; 1.Yuhanna 4:4-11); gerçek ve sadıktır (Çölde Sayım 23:19); her şeye gücü yeter (Yeremya 32:17); kutsaldır (1.Petrus 1:16). Sonsuzluktan beri ve sonsuza dek, tek ve aynı Tanrı üç benlikte bulunmaktadır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh (Matta 28:19). Bu üç benlik Tanrı'nın tekliği içinde öz, varlık ve yetki açısından aynı, işlev açısından değişik, birbirlerine eşit ve birbirleriyle uyumlu olarak bulunmaktadır.

Baba... Yaratılışın, Yeşua Mesih'in, İsrail'in ve bütün inanlıların Babası'dır (Elçilerin İşleri 17:29; Matta 3:17; Çıkış 4:22; Galatyalılar 3:26). Görkemli ve kutsaldır, kimse O'nun yüzüne bakıp sağ kalamaz (Çıkış 33:20) ama kaybolmuş ve günaha kapılmış çocuklarına duyduğu sevgi ve merhamet nedeniyle karşılıksız olarak Oğlu Yeşua Mesih'i göndermiştir (Yuhanna 3:16). Böylece onları kurtarmış ve insanlıkla Kendisini barıştırmıştır (2.Korintliler 5:18). Duaları işitir ve yanıtlar (1.Yuhanna 5:14-15).

Oğul... Kutsal Ruh aracılığıyla bakire Meryem'den doğmuş ve insan bedeni almıştır (Matta 1:18-26). Günahsız yaşamasına karşın insanlığın günahlarını, acılarını taşımıştır (2.Korintliler 5:21; Yeşaya 53:4). Golgota'da bütün insanlığın günahı için çarmıhta ölerek (İbraniler 9:11- 10:18) Kendisine iman edenler için kurtuluşu satın almıştır (1.Korintliler 7:23; Vahiy 5:9). Ölümden dirilerek ölümü yenmiş ve göğe yükselmiştir (1.Timoteyus 1:9; Luka 24: 1-53). Baba'nın sağ yanında oturarak imanlılar için dua eder, korur, güvence verir ve onları savunur (İbraniler 7:25-26; 1.Yuhanna 2:1). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.

Kutsal Ruh... Tanrı'nın her şeyi bilen, her yerde bulunan Ruhu'dur (1.Korintliler 2:10-11; Mezmur 139:7). Dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda suçlu olduğunu gösterir (Yuhanna 16:7-11). Günahkarları Kurtarıcı'ya yöneltir, imanlılarda konut kurar (Romalılar 8:9), yeniden doğmasını sağlar (Yuhanna 3:3), vaftiz eder (1.Korintliler 12:13), mühürler (2.Korintliler 1:22). Her imanlıya Tanrısal yaşamı ve hizmeti için yol gösterir, eğitir, olgunlaştırır, ruhsal armağanlar ve güç verir ve onları böylece Rab'bin görkemli gelişine hazırlar (1.Korintliler 12:7-11; Galatyalılar 5:13-17; 1.Korintliler 2:6-16). Tanrılığın bütün sıfatlarına sahiptir.

Kutsal Kitap

66 bölümden oluşan Kutsal Kitap'ın yaşayan Tanrı'nın sözü olduğuna inanırız. Kutsal Kitap her zaman kalıcıdır, güvenilirdir ve değiştirilemez (Matta 5:17-20; 24:35). Bütün insanların kurtuluşu için eksiksiz Tanrı esinidir (2.Timoteyus 3:16-17). Kutsal Ruh tarafından esinlenen Kutsal Kitap bütün insanların yaşamları için en yetkili unsurdur ve onların yaşamlarını aydınlatır (2.Petrus 1:19-21; Yuhanna 5:39).

İnsanın Günahlılığı

İnsanın Tanrı benzeyişinde yaratıldığına, önceleri kutsal ve pak olduğuna ama kendi iradesiyle söz dinlemezlik ettiğine ve günah işlediğine inanırız (Yaratılış 1:27; 3:1-24). Böylece Aden Bahçesi'ndeki paklıktan günahın ve kötülüğün derinliklerine atılmıştır ve bunun sonucu olarak bütün insanlık günahlıdır ve Şeytan'a satılmıştır (Romalılar 5:12-19; 8:7; Galatyalılar 3:22). İnsanlar kaderleri nedeniyle değil kendi iradeleriyle günahlıdırlar (Yeşaya 53:6), doğal benlikleri nedeniyle Tanrı'nın Yasası'nda gerekenleri yerine getiremezler ve sevap işleyerek günahlarını örtemezler (Efesliler 2:3, 9; Romalılar 3:20). İnsan doğal benliği nedeniyle günaha eğilimlidir ve suçludur; hiçbir özrü yoktur. Adil ve kutsal Tanrı'nın yargısını hak etmiştir (Romalılar 1:20; 7:13-24; 1:18-32). 

Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı

Biz daha günahkarken Mesih'in bizim için öldüğüne inanırız (Romalılar 5:8). Yeşua Mesih karşılıksız, Baba tarafından görevlendirilerek, günahkarların yerine, onların günahlarını üstlenerek, cezalarını üzerine alarak, onlar yerine ölerek (Titus 2:14), günahların cezasını bütünüyle ödemiş ve O'na inanan herkesi bağışlatmıştır (1.Yuhanna 2:2). Yeşua Mesih'in çarmıhta günahları bağışlattığını kabul eden ve buna inanan herkes, her günahkar suçlarından (İbraniler 7:25; 1.Yuhanna 1:9) ve Şeytan'ın egemenliğinden kurtulur (Koloseliler 2:13-15).

Lütufla Kurtul

Günahkarların kurtuluşunun bütünüyle lütufa olduğuna inanırız (Efesliler 2:8). Kendimizi

aklamak için yeterice doğru ya da iyi olmamız, yeterince sevap işlememiz olanaksızdır (Romalılar 3:10, 23). Bizi kanıyla aklayan ve satın alan Kurtarıcımız Mesih'in merhameti ve sevgisine kendimizi teslim ederiz. Vaadinde şaşmayacağına güvenerek karşılıksız sevgi ve bağışlama armağanını kabul ederiz (Galatyalılar 2:11-21; Romalılar 6:23).

Kurtuluşu Kabul Etmek

Günahlarından dolayı pişman olan ve Yeşua Mesih'in onun günahları için çarmıhta öldüğüne,

Tanrı'nın üçüncü gün Yeşua'yı dirilttiğine inanan ve Yeşua Mesih'i RAB'bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden herkesin kurtuluşa karşılıksız olarak kavuştuğuna inanırız (Romalılar 10:9). Kurtuluş yalnızca Yeşua Mesih'e imanla olur (Yuhanna 14:6). Değerli kanı aracılığıyla Kendisine iman edenleri aklayan, merhamet ve bağışlama sunan Yeşua Mesih imanlılar için sonsuz bir güvencedir (Luka 1:77-79; Yuhanna 6:37; 10:28-29).

 

Yeniden Doğuş

İman eden herkesin yüreğinde ve yaşamında değişiklikler gerçekleştiğine inanırız. Yeşua Mesih'e iman eden günahkar Kutsal Ruh'un sağladığı yeniden doğuşa kavuşarak yüceltilir (Yuhanna 3:3). Yaşamındaki eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmaya başlamıştır (2.Korintliler 5:17). İmanlı gündelik yaşamında Tanrı'nın Kutsal Ruh'u aracılığıyla eski bağlarından özgür kılınır ve Mesih'e benzemek üzere kutsallık yolunda değiştirilir (2.Korintliler 3:16-18).

Yeşua Mesih aracılığıyla doğruluğa kavuşan ve Tanrı'nın Ruhu'nu alan imanlıların sahip oldukları konuma uygun yeni hedeflere, isteklere, yeni ve zaferli bir yaşam anlayışına sahip olduklarına inanırız (Galatyalılar 2:20; Efesliler 4:1). Kutsallık yolunda büyüyen inanlıların yaşamlarında Ruh'un meyvesi görünür (5:16-26). Her konuda Tanrı'nın sözünü dinleyerek, ışıkta yürürler (1.Yuhanna 1:5-2:6). Kutsal Kitap'a uygun olmayan her türlü davranıştan uzak dururlar (Titus 2:11-14). Tanrı'nın Egemenliğinin bir müjdecisi, gerçek bir tanık olarak yaşarlar (1.Petrus 2:11-22, 3:15). Her eylemleriyle Tanrı'yı hoşnut etmeye çabalarlar (Koloseliler 3:23).

Su Vaftizi ve Rab'bin Sofrası

Rabbimiz'in bir buyruğu olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla, imanlıların suya batırılmasıyla yapılan su vaftizinin, imanlının ruhsal yaşamındaki değişikliklere ilişkin insanların önünde yaptığı simgesel bir tanıklık olduğuna inanırız (Matta 28:19; Galatyalılar 3:27-28). Vaftiz bütün imanlılara Yeşua Mesih'in eşsiz ölümünü anımsatır. Yeşua Mesih'e iman edenler de vaftiz aracılığıyla O'nunla birlikte gömüldüklerini ve Baba'nın Mesih'i yücelik içinde dirilttiği gibi yeni bir yaşam sürmek üzere dirildiklerini ilan ederler (Romalılar 6:4; Koloseliler 2:12).

Rab Yeşua'nın bütün insanlar için sunduğu bedenini ve döktüğü kanını anmak için Yeşua Mesih'in başlattığı Rab'bin Sofrası törenini O'nun tekrar gelişine dek uygulamamızın Rab'bin kilisesine verdiği bir buyruk olduğuna inanırız (1.Korintliler 11:17-34). Vaftiz ve Rab'bin Sofrası'na katılmak her imanlının görevi olmasına karşın kurtuluş için önkoşul değildir.

Kutsal Ruh'la Vaftiz ve Ruh İle Dolu Yaşam

Kutsal Ruh'un vaftizinin Yeşua Mesih'in vaat ettiği Yardımcı'nın, Gerçeğin Ruhu'nun inanlılarının içerisinde yaşaması olduğuna inanırız (Yuhanna 14:16-17). Kutsal Ruh vaftizinin amacı imanlının göksel bir güçle donatılması (Elçilerin İşleri 1:5,8); Rab Yeşua'nın yüceltilmesi; Yeşua'ya tanıklık edilirken esinle dolu olunması; dua içinde, kutsal ve olgun bir yaşam için imanlıya yardım edilmesidir. İmanlı her zaman Kutsal Kitap'ta örnekleriyle karşılaşıldığı biçimde Kutsal Ruh'la vaftiz olması bekleyebilir (Elçilerin İşleri 10:44-47; 19:6).

Her imanlının Kutsal Ruh'un içinde yaşadığı tapınak olduğuna inanırız (1.Korintliler 6:19). Bu nedenle imanlılar Kutsal Ruh'u kederlendirmeyen, iyi niyetli, barışçıl, şefkatli ve dua içinde bir yaşam sürdürülmelidir (Efesliler 4:30-32; 6:18). Tanrı'nın isteğine uygun bir biçimde düşünen ve yaşayan, kendilerini diri kurbanlar olarak Tanrı'ya sunan (Romalılar 12:1-2), benliğin arzularını değil Ruh'un yönetimini arayan, Ruh'un izinde yürüyen (Galatyalılar 5:16, 25) kişiler olmalıdırlar. Böyle yaşayan imanlılar Ruh'la dolu bir yaşam süreceklerdir.

 

Kutsal Ruh'un Meyvesi ve Armağanları 

Kutsal Ruh'un Mesih'in kilisesine Pentikost gününden günümüze dek çeşitli ruhsal armağanlar verdiğine inanırız: elçilik, peygamberlik, hizmet, öğretmenlik, öğütçülük, bağış verme, yöneticilik, merhamet, bilgece konuşma, bilgi, iman, hastaları iyileştirme, mucizeler, ruhları ayırt etme, yabancı diller, yabancı dillerin çevirisi, önderlik, müjdecilik. Bu armağan listesinin bitmemiş olduğuna, Kutsal Ruh'un gerekli gördüğünde daha başka armağanlar da verebileceğine inanırız. Çünkü ruhsal armağanları Kutsal Ruh Kendi arzusuna göre topluluğun bina edilmesi ve yararı için verir (1.Korintliler 12:1-30).

Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim olan Ruh'un meyvesi Ruhla dolu bir yaşamın sürekli, gelişen ve kilisenin yararı için etkin olan bir kanıtı olduğuna inanırız (Galatyalılar 5:22-23). Her imanlının Tanrı ile birlikte yürümesi gerektiğine inanırız. Bu yürüyüş onu her türlü aşırılıktan, bağnazlıktan, şikayetçilikten uzak tutar, düşünceli, anlayışlı, dengeli, bağışlayan, gayretli, alçak gönüllü, özverili, Mesih benzerliğinde bir yaşama yönlendirir (Koloseliler 3:12-13).

Mesih'in İkinci Gelişi

Yeşua Mesih'in yakın bir zamanda tekrar ve görülebilir bir biçimde geleceğine inanırız. Mesih yücelik bulutlarında, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecektir (1.Selanikliler 4:16-17). Bu olayın zamanını önceden kimse bilmemektedir (Matta 24:36). Önce Mesih'e ait ölüler dirilecektir ve daha sonra yaşayan imanlılar Rab'bi karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürülecekler. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacaklardır (1.Selanikliler 4:17). Yeşua Mesih'in tekrar geleceği gerçeği bütün imanlıların kişisel yaşamını ve hizmetlerini bütünüyle etkiler (2.Petrus 3:1-18; 1.Yuhanna 3:1-3).

Kilise

Yeşua Mesih'i Rab'bi ve Kurtarıcısı olarak kabul eden ve bu imanla O'nun egemenliğine katılan kişilerin Rab'bin görünmez bedeni olan evrensel kiliseye, Tanrı'nın çocuklarının oluşturduğu aileye de katıldığına inanırız (1.Korintliler 12:12-27). Mesih'in baş olduğu bu beden içerisinde (Efesliler 4:15-16) üzerine düşen yükümlülükleri gücü ve armağanları ölçüsünde yerine getirmek (İbraniler 10:24-25), Tanrı'nın Egemenliği'nin gelişmesi için gayret göstermek ve Mesih'in müjdesini herkese duyurmak (Matta 24:14; Matta 28:19-20), imanlı paydaşlığıyla ve Ruh'ta birlikle davranarak başkalarının yüklerini taşımak, Mesih'in buyruklarına uymak, kutsallık içinde Tanrı'ya tapınmak, birbirlerine öğüt vermek, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltmek (Koloseliler 3:16), birbirlerini teşvik etmek, bina etmek ve imanda pekiştirmek, uyum içinde çalışmak her imanlının sorumluluğudur. İnanlılar bir beden olarak Mesih'in verdiği merhamet örneğini izleyerek imanlı olan ya da olmayan insanların toplumsal ve insani gereksinimlerinin karşılanması için çaba gösterirler.

Tanrı'nın kilisesini yönetmek üzere atadığı ve imanlıların canları için hesap verecek olan önderlere itaat etmek ve onları dualarla desteklemek de kilise üyelerinin sorumluluğudur (İbraniler 13:17-18).

Sevinçle, zorunluluktan ya da isteksizce değil gönülden, cömertçe ondalık ve bağış vermek Tanrı'ya ait olanı O'nun evine doğru bir biçimde geri vermektir. Tanrı bu biçimde ondalık ve bağış verenleri kat kat fazlasıyla kutsayacaktır (Luka 6:38; 2.Korintliler 9:7; Malaki 3:10).

Devlet

Devlet yöneticilerinin toplumun yararı ve düzeni açısından Tanrı'dan aldıkları yetkiyi

kullandıklarına inanırız (Romalılar 13:1-3). Hükümetler ve yöneticiler için dua edilmeli, onlara itaat edilmeli ve yardımcı olunmalıdır (1.Petrus 2:13-17). Kendisine iman edenlerin en üst egemeni, Krallar Kralı, Rablerin Rabbi, bütün vicdanların sorumlu olduğu Kişi Rab'bimiz Yeşua Mesih'tir (Elçilerin İşleri 5:29; Esinleme 19:16).

Göksel Yargı

Bütün herkesin yaptıkları iyi ya da kötü şeylerin karşılığını almak üzere Tanrı'nın yargı

kürsünün önüne çıkacağına inanırız (2.Korintliler 5:10). Bütün insanlık ayrıca imanları temel alınarak yargılanacaktır. İmanlı olmayanlar sonsuz cezaya çarptırılacak, imanlılar ise sonsuz yaşamlarını sürdüreceklerdir (Matta 13:41-43; Esinleme 20:11-15).

Cennet ve Cehennem

Yaşayan Tanrı'nın görkemli konutu olan ve Rab Yeşua'nın çocukları için hazırladığı, yapıcısının Tanrı olduğu, Kuzu'nun kanıyla yıkanan imanlıların yaşayacağı yerin cennet olduğuna inanırız (1.Korintliler 2:9; Yuhanna 14:1-3; Esinleme 22:5). Orada karanlık ya da gece, yas, gözyaşı, ölüm ya da herhangi kötü bir şey olmayacaktır (Esinleme 21:4). Büyük bir karanlığın ve sonsuz kederin egemenlik süreceği, ateşin ve elemin eksik olmayacağı, Şeytan ve onun kötü ruhları için hazırlanmış olan ve Kurtarıcı Yeşua Mesih'i kabul etmeyenlerin içine atılacağı, içine girenlerin sonsuza dek kalacakları cehennemin varlığına inanırız (Matta 13:41-43; 25:41; 2.Selanikliler 1:5-10; Esinleme 14:10-11).

bottom of page